STT Hình đại diện Tên giáo xứ Giáo hạt
1
Giáo xứ Minh Đức Thủ Thiêm
2
Giáo xứ Mỹ Hòa Thủ Thiêm
3
Giáo xứ Phú Hữu Thủ Thiêm
4
GIÁO XỨ TÂN LẬP Thủ Thiêm
5
Giáo xứ Tân Đức Thủ Thiêm
6
Giáo xứ Thánh Cẩm Thủ Thiêm
7
Giáo xứ Thánh Gẫm Thủ Thiêm
8
Giáo xứ Thánh Giuse Thợ Thủ Thiêm
9
Giáo xứ Thánh Linh Thủ Thiêm
10
Giáo xứ Thánh Tâm Thủ Thiêm
11
Giáo xứ Thiên Thần Thủ Thiêm
12
Giáo xứ Thủ Thiêm Thủ Thiêm
13
Giáo xứ Bình Hòa Gia Định
14
Giáo xứ Bình Lợi Gia Định
15
Giáo xứ Chính Lộ Gia Định
16
Giáo xứ Gia Định Gia Định
17
Giáo xứ Hàng Sanh Gia Định
18
Giáo xứ Hiển Linh Gia Định
19
Giáo xứ Mông Triệu Gia Định
20
Giáo xứ Phú Hiền Gia Định