BẢN ĐỒ SƠ LƯỢC HẠT THỦ ĐỨC

Xem Giáo Hạt Thủ Đức ở bản đồ lớn hơn

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT THỦ ĐỨC

Nghi thức tuyên hứa và ra mắt ngày 21-8-2010
tại Nhà thờ Nguyễn Duy Khang


Ngày Thế giới truyền thông 47 năm 2013


Tuyên hứa ngày Thế giới truyền thông lần 47- 2013 
tại Trung tâm Mục vụ TGP

Lễ mừng Bổn mạng Thánh Batôlômêô ngày 24-8-2013

Mừng lễ Bổn mạng MVTT liên hạt Gia - Đức - Thiêm 21/09/2014

Thông tin về Gia đình MVTT Thủ Đức: 
http://tgpsaigon.net/giaohat/278

TT giáo hạt thông báo
Sinh hoạt định kỳ
Sự kiện TT giáo hạt
Kiến thức TT cần biết
Suy tư TT quan trọng
Thư giãn MVTT